BURADABUL SORGULAMA SİTESİ ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ   

ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ KİMLİK SORGULA SSK BAĞ KUR EMEKLİ SANDIĞI VERGİ BORCU TRAFİK CEZASI BORÇ SORGULAMA İŞ İLANLARI ARAMA TİCARET SİCİL TELEFON REHBERİ POSTA KARGO ECZANE HASTANE RANDEVU ULAŞIM SORGULAMA UÇAK HAREKET MAHKEME DOSYA SORGULA E-KARNE - E-OKUL - YGS - LYS - DGS -,AÖF, MTSAS, DPY, KPSS SINAV SONUÇLARI E-DEVLET ASKERLİK SORGULA AKRABA BUL

Ana Sayfa * İcra Hukuku * İcra İhaleleri * İcra Dilekçeleri * Adli Dilekçeler * İcra Haberleri  * İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri * Sorgula bul * Güncel Haberler


İcra İhaleleri
İcra Konuları
 
İcra Dilekçeleri

Adli Dilekçeler
İcra Haberleri

  Buradasınız        İcra / İcra Hukuku / Aciz vesikası
  
       Yazının Bulunduğu Kategori :  İcra Hukuku

 Aciz vesikası

 YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

 

KISACA ACİZ VESİKASI HAKKINDA

Aciz ne demektir?

Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu

Aciz vesikası ne demektir ve hangi hallerde uygulanır?

Aciz vesikası bir haciz işleminde borcunuza yetecek kadar malınız olmaması durumunda düzenlenen belgedir. Yani bu kişinin herhangi bir maaşı yoksa üzerine kayıtlı arsa, ev araba gibi malı yoksa ve evine haciz işlemine gelinmişse evde de borca yetecek kadar mal olmaması durumunda Avukat ve haciz memurunca düzenlenen belgedir.

Aciz belgesinin alınmasıyla dosya durur Ancak borçlu ilerde mal edinirse tekrar dosya kaldığı yerden devam eder

Borç Ödemeden Aciz vesikası IIK’ nun 105 md. 143.Md. ve 251,Md. İçerisinde tanımlanmıştır.
Aciz Vesikası bir başka tanımla Borç Ödeme Güçsüzlüğü Belgesi, Borçlunun borcu ödeyebilecek mal varlığının kalmadığı – bulanamadığı hallerde düzenlenir. Borçlunun menkul, gayrimenkul mallarının, bankalardaki mevduat veya başkaca hak ve alacaklarının olup olmadığı öncelikle araştırılır. Borçlunun borcu tamamını veya bir kısmını dahi karşılamaya yetecek miktarda mali bulunamaz ve alacaklının alacağı karşılanamaz ise, ödenemeyen bu miktar için alacaklıya Yönetmelikte Örnek 65 olarak düzenlenen belge verilir. Araştırma borçlunun muhtemel bulunduğu yer tapu,banka, adresi veya muhtemel alacağı olabileceği düşünülen yerlere haciz konulmasının istenmesi ile ve gelen cevapta borca yeter miktarda mal – alacağının olmadığının tespiti ile sağlanır. Aciz Vesikası takibi sonlandıran işlemlerdendir. Ancak yine kanunda ilgili maddelerinde belirtili hallerde yeniden isleme konulabilir. Somut örneklersek, takibe esas alacağınız 650,00.YTL. dosya hesabiniz ise 1.000,00.YTL.olsun , ancak takip sırasında bütün menkul, gayrimenkul, hacizleri sonunda alacaklıya 300,00.YTL. ödeme yapılmış olsun. Bu durumda Aciz Vesikası’ nin miktarı 700,00.YTL. olacaktır. Dikkat edilecek husus, takibe konu alacak üzerinden değil dosya hesabi üzerinden Aciz Belgesinin düzenlenmesi gerektiğidir. Ayrıca IIK yönetmeliğinin Dördüncü Kısmi Aciz Vesikası Sicili kısmidir. Buradaki 94 ve takip eden 101.Md. kadar olan yeri dikkatli okumak gerekir. Burada İl Merkezinde Aciz Vesikası Sicili tutmakla görevlendirilen İcra Dairesinden söz edilmektedir. Su an sayısını hatırlayamadığım Bakanlık Genelgesine göre İl merkezlerinde 1 den fazla İcra Dairesi var ise 1 numaralı Icra Dairesi Aciz Vesikası Sicili tutmakla görevlendirilmiştir. Aciz Belgesi düzenlenirken 1 adet dosyasına, 1 adet kendinizde kalacak kartona, 1 adet Alacaklısına, 1 adet borçlusuna, 1 adet de Sicil yükümlülüğü bulunan Il Merkezindeki İcra Dairesine gönderilecek kadar suret hazırlamak gerekir.

Borç Ödemeden Aciz Vesikası

İcra ve İflas Kanunu

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

Madde 143 (Değişik madde: 03.07.1940 – 3890/1 md.)

(Değişik fıkra: 17.07.2003 – 4949 S.K./40. md.) Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve Aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse, icra dairesi kalan miktar için hemen bir Aciz vesikası düzenleyip alacaklıya ve bir suretini de borçluya verir; bu belgeler hiçbir harç ve vergiye tabi değildir.

Aciz vesikasının bir nüshası da her il merkezinde adalet Bakanlığınca tespit edilen icra dairesi tarafından tutulan özel sicile kaydedilmek üzere bu icra dairesine gönderilir. Aciz vesikası sicili aleni olup ne şekilde tutulacağı ve hangi hususları içereceği adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenir.
Bu vesika ile 105 inci maddedeki vesika borcun ikrarını muta zammın senet mahiyetinde olup alacaklıya 277 nci maddede yazılı hakları verir.

Alacaklı aciz vesikasını aldığı tarihten bir sene içinde takibe teşebbüs ederse yeniden ödeme emri tebliğine lüzum yoktur.

Aciz vesikasında yazılı alacak miktarı için faiz istenemez.

Kefiller, müşterek borçlular ve borcu tekeffül edenler bu miktar için vermeğe mecbur oldukları faizlerden dolayı borçluya rücu edemezler.

(Değişik fıkra: 17.07.2003 – 4949 S.K./40. md.) Bu borç, borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Borçlunun mirasçıları, mirasın açılmasından itibaren bir sene içinde alacaklı hakkını aramamışsa, borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürebilirler.
(Ek fıkra: 17.07.2003 – 4949 S.K./40. md.) Borçlu, aciz vesikasını düzenlemiş olan icra dairesine borcunu işlemiş faizleriyle birlikte her zaman ödeyebilir. İcra dairesi ödenen parayı alacaklıya verir veya gerektiğinde 9 uncu madde hükümleri dâhilinde bir bankaya yatırır. Borcun bu şekilde tamamının ödenmesinden sonra aciz vesikası sicilden terkin edilir ve borçluya borcunu ödeyerek aciz vesikasını sicilden terkin ettirdiğine dair bir belge verilir. Aynı şekilde, icra takibi batıl ise veya iptal edilirse yahut borçlunun borçlu olmadığı mahkeme kararıyla sabit olursa ya da alacaklı icra takibini geri alırsa, aciz vesikası sicilden terkin edilir ve borçluya buna ilişkin bir belge verilir.

Borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair İcra Dairesi tarafından verilen resmi belge. "Kesin" ve "geçici" olmak üzere iki çeşittir.

Geçici aciz vesikası: haciz sırasında borçlunun haczi kabil malları bulunmakla birlikte bunların takdir edilen kıymetlerinin takip konusu alacağı karşılayamayacağı anlaşılırsa, bu durumu belirleyen haciz tutanağı geçici aciz vesikası niteliğindedir (İİK. 105/II). Burada, aciz vesikası haciz aşamasında verildiğinden ve haczedilen malların alacağı gerçekten karşılayıp karşılayamayacağı ancak satış sonucunda anlaşılacağından, aciz vesikası geçici niteliktedir.

Geçici aciz vesikasının tek sonucu, alacaklının iptal davası açabilmesine imkan tanımasıdır (İİK. 105/II, 277/1).

Kesin aciz vesikası: borçlunun kovuşturulan alacağı tamamen veya kısmen ödeyemeyecek durumda olduğunu kesin şekilde gösteren belgedir. Kesin aciz vesikası iki şekilde söz konusu olur:

KESİN ACİZ VESİKASININ HÜKÜMLERİ

 

A)   Takip Hukuku Bakımından

a)   Elinde aciz vesikası bulunan alacaklı daha sonra borçluya takip yaptığında borçlu borca itiraz ederse, alacaklı aciz vesikasına dayanarak icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını talep edebilir. Çünkü 68. Maddeye göre belge niteliğinde olan bir belgedir.

b)   Alacaklı aciz vesikasını aldığı tarihten itibaren bir yıl içinde tekrar takip yapmak isterse borçluya yeniden ödeme emri göndertmesine gerek yoktur (m. 143/II).

c)   Alacaklı elindeki aciz vesikasına dayanarak iptal davası açabilir(m.143,277,b.1). Aciz vesikası iptal davasının özel dava koşuludur. Elinde aciz vesikası olmayan alacaklı iptal davası açamaz. Açarsa dava şartı eksikliğinden iptal davasının reddi gerekir.

d)    Alacaklıyı zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltmek (m.331), gerçeğe aykırı beyanda bulunma (m.338) gibi icra ceza hukuku açısından sonuçlar doğurabilmesi için alacaklının elinde aciz vesikası bulunması gerekmektedir.

e)    Aciz vesikası alacaklıya bir başka alacaklının koydurduğu hacze iştirak imkanı verir. (m.100,1,b.1)

f)    Her ilde Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen icra dairesinde aciz vesikası sicili tutulur. Aciz vesikası düzenleyen icra dairesi bir nüshasını da bu sicili tutan icra dairesine gönderir. Bu sicil alenidir. Tüm ilgililer bu sicillere bakarak bilgi edinebilirler.

 

 

B)   Maddi Hukuk Bakımından

a)   Borcun aciz vesikasına bağlanması borcun yenilendiği anlamına gelmez (BK m.114) örnek olarak kefile bir etkisi olmaz onun sorumluluğu devam eder.

b)   Aciz vesikasına bağlanan borç, borçluya karşı aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Borçlu ölürse, mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde alacaklı hakkını aramalıdır. Aksi halde mirasçılar zamanaşımı itirazını ileri sürebilirler.(m.143,VI)

c)   Aciz vesikasına bağlı alacak için faiz istenemez (m.143,IV). 143 maddenin 7. Fıkrasına göre ise, borçlunun aciz vesikasındaki borcunu faiziyle birlikte ödeyeceğinden söz edilmektedir. Bu iki çelişik durum şöyle açıklığa kavuşturulur: kural olarak aciz vesikasına bağlanan borç için faiz işlemeyecektir. Ancak borçlu aciz vesikasına bağlanan borcunu ödeyerek vesikanın sicilden silinmesini istiyorsa, borcunu işlemiş faiziyle birlikte ödemek zorundadır. Borç faiziyle birlikte ödenmediği takdirde aciz vesikası sicilinden borç terkin edilmez.

 

Yirmi yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra dahi borç aciz vesikası sicilinden silinmeyecektir. Ancak borç faiziyle birlikte ödendiği takdirde terkin edilir başka hiçbir surette terkin işlemine konu olmaz.

Borçlar Kanunundaki zamanaşımını kesen nedenler aciz vesikası ile ilgili zamanaşımına da uygulanır.

 

İcra takibi batıl ise veya iptal edilirse yahut borçlunun borçlu olmadığı mahkeme kararıyla sabit olursa ya da alacaklı takibi geri alırsa, aciz vesikası yine sicilden silinir ve borçluya sicilden silindiğine dair bir belge verilir. (m.143, VII)

 Aciz vesikasında yazılı alacak için zamanaşımı ; borç, borçluya karşı, Aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Aciz vesikası alınabilmesi için neler yapılmalıdır.

  • Borçlunun icra takibindeki bilinen tüm adreslere hacze gidilmesi keza gidilen adreslerde kesin bir ifade ile haczi kabil malı olmadığına dair düzenlenen tutanak
  • Bankalara 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilerek mevduat hesaplarının bulunmadığına dair cevapların gelmesi
  • Uyaptan araç kaydı bulunmadığına dair aldığınız belge
  • Takbis kayıtlarından kayıtlı taşınmaz bulunmadığına dair belge
  • Çalışmadığına dair varsa işyerine gönderilmiş maaş haczinin olumsuz oluşu

Borçlu'da Aciz Vesikası Düzenlemesini Talep Edebilir

İcra-İflas Yasası'na göre aciz vesikası
Veysi Seviğ

İflas idareleri tarafından, iflasın sonuçlanması aşamasında alacaklılara dağıtım yapılırken alacağının tamamını alamamış olanlara, ödenmeyen miktarı gösteren aciz vesikası verilmektedir. Aciz vesikası bu bağlamda alacağının tamamını alamamış olanlara iflas idaresi tarafından verilen bakiye alacak miktarını gösteren bir belgedir.

İcra-İflas Yasası'nın 251'inci maddesi uyarınca düzenlenen bu belgede müflisin, yani iflas edenin bu alacağı kabul ettiği veya reddettiği hususu ayrıca yazılmaktadır. Müflisin alacağı reddetmesi halinde, verilen belgenin hukuki niteliği ayrı bir yazı konusu olup, bu yazıda müflis konumunda olanların iflas idaresi tarafından yapılan paylaştırma ödemesi sırasında ödenmeyen kısma yönelik olarak alacaklılara verilen belgenin hukuki niteliği değerlendirilmektedir. Müflis ödenmeyen borcunun tamamını içeren bir yazının iflas idaresince borçluya verilmesi sırasında söz konusu borç artığının tamamını kabul eder ve bu hususu iflas idaresince düzenlenen belge üzerinde imzası ile teyit ederse, müflisin bu belgeye karşı itirazı sınırlı olabilmektedir.

İcra-İflas Yasası'nın 68'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu tür bir belge borç ikrarını içeren bir senet veya resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne uygun verdikleri bir makbuz niteliğinde kabul edilmektedir. Bu tür belgelere yapılacak itirazlarda, borçlunun itirazını kanıtlayan belge veya belgeleri tetkik makamına ibraz etmesi gerekmektedir.

Diğer yandan İcra-İflas Yasası'nın 143'üncü maddesi uyarınca alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikasının düzenlenmesi gereken koşullar oluşmuş ise icra dairesi hemen alacaklıya bakiye alacak miktarını gösteren bir aciz vesikası düzenleyip vermek ve bu vesikanın bir suretini de borçluya vermekle yükümlüdür.

Aciz vesikaları hiçbir harca tabi değildir.

Ancak yasal düzenleme gereği olarak aciz vesikalarının bir örneği her il merkezinde Adalet Bakanlığı tarafından tespit edilen icra dairesi nezdinde tutulan özel sicile kaydedilmek üzere bu icra dairesine gönderilmektedir. Bu bağlamda da aciz vesikası sicili aleni olup ne şekilde tutulacağı hususu Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Aciz vesikası sahibi alacaklı, aciz vesikasını aldığı tarihten itibaren bir yıl içersinde takibe teşebbüs ederse borçluya yeniden ödeme emri tebliğine gerek bulunmamaktadır. Yasal düzenleme gereği aciz vesikasında yazılı alacak miktarı için faiz istenemez. Bu belge alacaklıya borçluyu alacağını takip konusunda devamlılık sağlar. İcra-İflas Yasası'nın 143'üncü maddesinde hükme bağlandığı üzere "Bu borç, borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle zaman aşımına" uğramaktadır. Borçlunun mirasçıları, mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde alacaklı hakkını aramamışsa, borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürebilir. İcra İflas Yasası uyarınca borçlunun vefat etmemesi halinde aciz vesikası; aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıllık bir zaman aşımı süresi içinde her vakit alacaklıya, borçluya başvurarak onun mali durumuna göre alacağını tahsil etme girişiminde bulunma hakkını sağlar.

Diğer taraftan borçlu, aciz vesikasını düzenlemiş olan icra dairesine borcunu işlemiş faiziyle birlikte her vakit ödeyebilir. Dolayısıyla aciz vesikası bir alacağın değersiz hale geldiğini göstermez; tam aksine, söz konusu alacağın zamanaşımı süresi içinde tahsil edilebileceğini gösterir. Bu bağlamda da borçlunun bu süre içinde vefat etmesi halinde söz konusu alacağın, mirası reddetmemiş mirasçılardan da aranabilmesine olanak sağlar.

Borçlunun borcunu ödemesi halinde, aciz vesikası sicilden terkin edilerek, borçluya söz konusu terkinle ilgili bir belge verilir.

İcra daireleri tarafından verilen aciz vesikası, "Vergi Usul Yasası'nın 322'inci maddesinde yer alan ve bir alacağın değersiz hale geldiğini gösteren kanaat verici bir vesika sayılmadığı gibi kazai bir hükmün varlığını da göstermemektedir. Buna karşılık aciz vesikası, alacağın tamamını alamamış olana, kendisine ödenmeyen miktarı gösteren bir belge olarak, alacaklıya zaman aşımı süresi içersinde alacağını tahsil etme olanağını sağlamaktadır. Bir başka anlatımla "bu belgenin verilmesi ile alacaklının alacağı son bulmaz, hatta alacaklının durumu kısmen kuvvetlenmiş olur" (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın B.07.1.GİB.0.01.29/2978-322-68/102537 sayılı özelgesi). İcra-İflas Yasası'nın 178'inci maddesi hükmü gereği olarak iflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını isteyebilmektedir. Borçlu bu halde bütün aktif ve pasifi ile alacaklıların isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflas istemine eklemek zorundadır. Aynı yasanın 177'nci maddesi hükmü gereği olarak alacaklılar da borçlunun iflasını isteyebilmektedir. Ayrıca aynı yasanın 171'inci maddesi gereği olarak da alacaklılar ödeme emirleri nedeniyle borçlular için iflas istemleri olabilmektedir.


YORUM EKLE / FACEBOOKTA PAYLAŞ

 

HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama
2014 İcra Harçları
2014 Yargı harçları


 

AVUKAT VE İCRA HABERLERİNDE
 SON DAKİKA


HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA
HABER OKU
TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU