BURADABUL SORGULAMA SİTESİ ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ   

ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ KİMLİK SORGULA SSK BAĞ KUR EMEKLİ SANDIĞI VERGİ BORCU TRAFİK CEZASI BORÇ SORGULAMA İŞ İLANLARI ARAMA TİCARET SİCİL TELEFON REHBERİ POSTA KARGO ECZANE HASTANE RANDEVU ULAŞIM SORGULAMA UÇAK HAREKET MAHKEME DOSYA SORGULA E-KARNE - E-OKUL - YGS - LYS - DGS -,AÖF, MTSAS, DPY, KPSS SINAV SONUÇLARI E-DEVLET ASKERLİK SORGULA AKRABA BUL

Ana Sayfa * İcra Hukuku * İcra İhaleleri * İcra Dilekçeleri * Adli Dilekçeler * İcra Haberleri  * İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri * Sorgula bul * Güncel Haberler


İcra İhaleleri
İcra Konuları
 
İcra Dilekçeleri

Adli Dilekçeler
İcra Haberleri

  Buradasınız        İcra / İcra Hukuku / Soru - Senetleri takibe koymak istiyorum
  
       Yazının Bulunduğu Kategori :  İcra Hukuku

 Soru - Senetleri takibe koymak istiyorum

 YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

 

23 Mart 2011 tarihinde yazan ziyaretçimiz Sayın Tezcan C. Yazdığı “senetlerin tümünün tahsili” konulu mektupta “  Elimde alacağıma karşılık borçlunun adı soyadı ve imzası olan aylık tarihli düzenlenen 5 adet (senetlerde pul yok,pul mecburi midir?) senet var. Bir adet senet tarihsiz. Borçlu ödemesini geciktirdi ve şifai 2-3kez mühlet vermeme rağmen ödeme yapmadı. Tarihsiz senede  tarih atarak ve diğer senetler içinde (ödeme tarihleri henüz geçmedi)  icra veya ihtiyati haciz yoluyla en kısa sürede alacağımın tamamını nasıl tahsil edebilirim. İcra yoluyla ödemeler aylık mı  olur. Borçluya para gönderdiğime dair PTT dekontu, banka dekontum var. Borcun tümünü nasıl tahsil edebilirim ve yaklaşık ne kadar sürede sonuçlanır. Nasıl bir yol izlemeliyim.” Diye sormaktadır.

Sayın ziyaretçimiz öncelikle pul konusundaki sorunuzu yanıtlayalım. 4962 sayılı Yasaya göre; 7 Ağustos 2003'den itibaren, düzenlenen (imzalanan) senetlere pul yapıştırılmamaktadır.

Tarihsiz senede de diğer senetlere uygun olacak şekilde tarihini makul bir şekilde yazarak takibe koyabilirsiniz. Ancaaakkk, bir alacaklının kendisinde bulunan ve hamili olduğu senet üzerine sonradan keşide tarihi yazması ceza hukuku ilkelerine göre suçtur.

Borçlular böyle durumlarda mercie itiraz etmek yerine hemen soluğu savcılıklarda alırlar gerekçeleri de şudur, Ben bu senedi böyle vermemiştim açık vermiştim üstündeki meblağ yada keşide tarihi sonradan atılmış, ya da ben bu senedi ödemiştim alacaklı senedimi geri iade etmeyerek beni tekrar icraya vermiştir şeklinde yakınmalarda bulunurlar. Buna da dikkat ediniz.

Elinizdeki senetler bir sözleşmeye bağlı ise ve o sözleşmede “bonolardan biri vadesinde ödenmediği takdirde diğer bonolar muacceliyet vaat edecektir” hükmü varsa diğer senetleri takibe koyabilirsiniz. Aksi halde vadesi gelmemiş senetleri takibe koyamazsınız.

Vadesi gelmemiş senetler için ihtiyadi haciz yapabilmek şartlara bağlıdır.

İİK. mad. 168'e göre, alacaklının «kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip talebi» üzerine, icra müdürü «senedin kambiyo senedi niteliğini taşıyıp taşımadığı» ve «vadesinin gelmiş olup olmadığı» hususlarını inceler. Alacaklı;
A)Borçluyla aralarında yapılmış bir «muacceliyet sözleşmesi» mevcut ise yahut;
Ba) TK. mad. 625’de öngörülen durumlarda,
Bb) Kambiyo senedinde borçlu durumunda bulunan ticaret şirketleri tasfiyeye girmişse (TK. mad. 236, 267, 552),
Bc)«Senet borçlusunun muayyen ikametgahı bulunmaması» ya da «taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeye, kaçırmaya ve kaçmaya hazırlanması» yahut «kaçması» nedenine dayanarak İİK. mad. 257/II uyarınca mahkemeden ihtiyati haciz kararı almışsa, vadeden önce takip yapabilir.
Eğer yukarıda sayılan durumlardan biri yok ise alacaklı vadeden önce takip yapamaz. Bir şekilde icra takibi başlatılmış ise borçlu senedin vadesinin gelmediği nedenine dayanarak -ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde- şikâyet yoluyla icra mahkemesine başvurmak suretiyle takibi iptal ettirebilir

Vadesi gelmemiş alacak ile ilgili olarak İİK 257.maddesi "Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir:
1 - Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa;
2 - Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa.." gibi iki durum öngörmektedir. Bu iki halden birisinin ya da ikisinin birden olduğunu ileri sürerek ihtiyati haciz için başvurabilirsiniz. Bunun içinde mahkemeye müracaat etmeniz gerekmektedir.

Vadesi geçmiş ve ödenmemiş senetleri “kambiyo senetlerine mahsus icra takibi” ile icra işlemlerini başlatabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki linklerdeki konuları okumanızı tavsiye edeceğiz. Takibi borçlunun bulunduğu yerdeki icra dairesine giderek açmanız, olası bir yetki itirazını da önleyecektir. Buna dikkat etmelisiniz. Yetkili icra dairesinde açılmayan takiplerin yetkisizlik itirazına uğraması ve takibin iptaline yol açabilmesi mümkündür.

İcra takibi açıp, takip kesinleştikten sonra borçluya ait bankada parası, maaşı, gayrimenkulü, menkul malları gibi mal varlıklarına haciz koydurabilirsiniz. Satılabilir malların satışı ile ya da maaş ve banka hesaplarına haciz işlemiyle alacağınızı tahsil etmem imkânınız olabilir. Alacaklının aylık ödemeler yapacağım tarzında taahhüt vermesi ile ya da maaşa kesintiler aylık olarak dosyaya gelir. Diğer satış ya da mevduat hacizlerinde ise borç kadarına yeter miktar bir kerede haczedilir.

Bu arada senetlerin ödenmesi için 2 -3 kere mühlet verdiğini söyleyen sayın ziyaretçimizin elindeki senetlerin zamanaşımına dikkat etmesini de öneririz. Bonolarda bonoyu düzenleyen borçluya karşı vade tarihinden itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi içinde icra takibi yapabilirsiniz. Üç yıl geçtikten sonra bonoya istinaden bir kambiyo takibi yapmanız halinde borçlu tarafından zamanaşımı itirazında bulunulabilir ve böyle bir itirazla icra takibiniz durdurulabilir. Böyle bir durumda borçluya karşı sebepsiz zenginleşme temelinden bir alacak davası açabilirsiniz ancak ve böyle bir davayı kazanamama ihtimaliniz de bulunmaktadır. Dolayısıyla vade tarihinden itibaren üç yıllık süreyi geçirmemeye bakın

Elimde banka dekontları var diyorsunuz. Dekontları ne amaçla gönderdiğiniz üzerlerinde yazmıyorsa davalık olduğunuzda başınızı ağrıtabilir. Borçlunun sizin gönderdiğiniz paraları “bana borcu vardı o nedenle gönderdi, bu senetlerle ilgisi yoktur” derse aksini ispat edebilecek misiniz?

FAYDALI BİLGİLER

İlamsız icra takibi başlatmak için ne yapılmalıdır
Kambiyo senetlerine mahsusu haciz yolu ile takiplerde borçluya ödeme emri gönderilme koşulları

ÖRNEK YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/11098
Karar: 2006/14045
Karar Tarihi: 27.06.2006

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - SENETLERİN VADESİ GELMEDEN İCRA TAKİBİ YAPILDIĞI - MUACCELİYET KOŞULUNUN AYRICA BİR SÖZLEŞMEDE BELİRLENMEDİKÇE İLGİLİLER YÖNÜNDEN SONUÇ DOĞURMAYACAĞI - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olay itirazın iptali davasına ilişkindir. Takip dayanağı bonolarda vadesinde ödenmediği taktirde müteakip bonoların da muacceliyet kesbedeceği yolunda kayıt bulunması bu senetlerin kambiyo senedi olma özelliğini etkilemez. Bu gibi kayıtlar yazılmamış sayılır. Muacceliyet koşulu ayrıca bir sözleşmede belirlenmedikçe, anılan kayıt ilgililer yönünden hiçbir sonuç doğurmaz.


(2004 S. K. m. 67)

Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekili tarafından üç adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibine başlanılmış, borçluya örnek 10 no.lu ödeme emri tebliğ edilmiştir. Borçlu kanuni sürede İcra Hakimliğine yaptığı başvurusunda senetlerin vadesi gelmeden icra takibi yapıldığını ileri sürmüştür. Takip dayanağı bonolarda yolunda kayıt bulunması bu senetlerin kambiyo senedi olma özelliğini etkilemez. Bu gibi kayıtlar yazılmamış sayılır. Muacceliyet koşulu ayrıca bir sözleşmede belirlenmedikçe, anılan kayıt ilgililer yönünden hiçbir sonuç doğurmaz (Prof. Dr. Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, s.487 ve 1002). Alacaklı tarafça anılan nitelikte bir sözleşme ibraz edilmediğine göre Mahkemece senetlerin henüz takip gününde vadeleri gelmemesi sebebiyle itirazın kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.06.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi


YORUM EKLE / FACEBOOKTA PAYLAŞ

 

HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama
2014 İcra Harçları
2014 Yargı harçları


 

AVUKAT VE İCRA HABERLERİNDE
 SON DAKİKA


HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA
HABER OKU
TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU