BURADABUL SORGULAMA SİTESİ ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ   

ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ KİMLİK SORGULA SSK BAĞ KUR EMEKLİ SANDIĞI VERGİ BORCU TRAFİK CEZASI BORÇ SORGULAMA İŞ İLANLARI ARAMA TİCARET SİCİL TELEFON REHBERİ POSTA KARGO ECZANE HASTANE RANDEVU ULAŞIM SORGULAMA UÇAK HAREKET MAHKEME DOSYA SORGULA E-KARNE - E-OKUL - YGS - LYS - DGS -,AÖF, MTSAS, DPY, KPSS SINAV SONUÇLARI E-DEVLET ASKERLİK SORGULA AKRABA BUL

Ana Sayfa * İcra Hukuku * İcra İhaleleri * İcra Dilekçeleri * Adli Dilekçeler * İcra Haberleri  * İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri * Sorgula bul * Güncel Haberler


İcra İhaleleri
İcra Konuları
 
İcra Dilekçeleri

Adli Dilekçeler
İcra Haberleri

  Buradasınız        İcra / İcra Hukuku / Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
  
       Yazının Bulunduğu Kategori :  İcra Hukuku

 Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip

 YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

 

Av.Mehmet Okan Alp malp@hidayetoglulaw.com

                        Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip kural olarak bir ilamsız takip yoludur. Yani rehin alacaklısının takip yapabilmesi için ilama veya ilam niteliğindeki bir belgeye ihtiyacı yoktur.   Bununla beraber alacak veya rehin hakkı veya her ikisi bir ilama veya ilam niteliğindeki bir belgeye dayanıyorsa rehin alacaklısı ilamlı icra yoluna başvurabilir.(İİK 150/h)

                        Rehnin  paraya  çevrilmesi  yoluyla  takibin  en  önemli   özelliklerinden  biri, alacağı bir rehinle güvence altına  alınmış olan alacağına cebri icra yoluyla ulaşmak isterse seçeceği yolun zorunlu olarak rehnin paraya  çevrilmesi yoluyla takip olmasıdır.Ancak ilk olarak başvurulması zorunlu olan bu takip yoluna başvurulmuş ama satış bedeli rehinli alacağı karşılamaya yetmemişse,bu durumda alacaklı kalan kısım için haciz veya iflas yoluyla takip yapabilecektir.

                        Değinilmesi gereken diğer bir konu ise; rehnin  paraya  çevrilmesi yoluyla  takip  yapma zorunluluğu mutlak olmayıp bazı istisnalarla yumuşatılmış olduğudur. Bunları sayacak olursak:

*Alacağı bir kambiyo senedine bağlanmış olan alacaklı, alacağı  rehinle  temin  edilmiş olsa bile rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapmaya  zorunlu  olmayıp dilerse kanunda özel olarak(İİK167) düzenlenmiş olan kambiyo senetlerine ilişkin haciz veya iflas yoluna başvurabilecektir.

            *İpotekle temin edilmiş faiz ve senelik taksit alacakları içinde alacaklı özgür olup rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabileceği gibi haciz veya iflas yoluyla takibede başvurabilecektir.

*Gemi alacaklılarının haiz oldukları  rehin  konusunun  paraya  çevrilmesinden önce alacaklılar borçlunun iflasını isteyebilirler.

*Alacaklı  rehin  hakkından  feragat  etme  suretiyle  rehni  düşürür ve bundan sonra diğer takip yollarına başvurabilir.

            *Kiralayan, hapis hakkına rağmen borçlusu kiracıyı haciz veya iflas yoluyla takip edebilir.

            *Bazı kanuni rehin hakkı  sahibi  alacaklıların  önce  rehnin   paraya  çevrilmesi  yoluyla  takibe başvurmadan borçlularını haciz yolu ile takip edebilecekleri kabul edilmektedir.

                        Şu hususa da dikkat   çekmek gerekirse;rehinle temin edilmiş borç için ayrıca kefil varsa doğrudan doğruya kefil aleyhine  haciz yoluyla takip yapılabilir.Alacağın rehinle temin edilmiş olması alacaklıya kefilden önce rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapma zorunluluğunu yüklemez.

                        Bahis konusu takip  yolunda   izlenecek   yöntem  incelendiğinde  aslında  haciz  yoluyla takipteki  yönteme  çok   benzediği    dikkatleri   çekecektir. Yalnız  burda   önemli  bir  fark  borçlunun mallarının haczine gerek olmadığıdır  .Alacaklı zaten rehin konusu şeyden tatmin edilecceği için ayrıca bir haciz safhası bulunmamaktadır.Bu takip yolunda icra takibinin safhalarını inceleyecek olursak;

i)Takip talebi ii)Ödeme emri ve kesinleşmesi iii)Paraya çevirme iv)Paraların paylaştırılması

                  I)Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip

                        Alacaklının  alacağı  veya  rehin  hakkı  veya   her   ikisi  birden  bir  ilam  veya     ilam niteliğindeki bir belgeye dayanmıyorsa veya ipotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva etmiyorsa yapılan rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takiptir.

            1)Menkul Rehnin Parya çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip

            a)Takip Talebi:Esas itibariyle ilamsız haciz yoluyla takipteki gibidir.Bu sebeple takip talebinde İİKm58’deki hususların olması gerekir.Bununla beraber şu hususlarda takip talebine yazılmalıdır:

            -Merhunun ne olduğu

            -Merhun  üçüncü  şahıs  tarafından  verilmiş  veya  merhunun mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse onun ismi ve adresi

            -Merhun üzerinde sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakkın sahibinin isim ve adresi

            Merhun üzerinde sonra gelen rehin hakkı sahibine ödeme emri gönderilmez.Sadece icra dairesi takip  talebinde  bulunulduğunu  sonra  gelen  rehin  hakkı  sahibine  bir  ihbarname  ile  bildirir.

            b)Ödeme Emri:İlamsız takiplerdekinden  farkı  yoktur. Ancak  burda  haciz  safhası  sözkonusu olmadığından  ödeme  emrine  (doğal  olarak) mal beyanında  bulunulması   yolunda bir ihtar yapılmaz.

            c)Ödeme   Emrine   İtiraz :  Ödeme   emrine     karşı     yapılacak    itirazlar   ve   bu    itirazların incelenmesi(iptali,kaldırılması)ilamsız haciz yoluyla takipteki gibidir.Yalnız ek olarak şu özelliklerinde bulunması gerekmektedir:

            -Alacaklının  rehin  hakkına  itiraz  edilmemişse, alacaklının  rehin hakkı o takip açısından artık tartışma konusu yapılamayacaktır.

            -Yapılan  itiraz  sadece  rehin  hakkına  ilişkin  olduğu takdirde  alacak kesinleşmiş olacağından alacaklı rehnin paraya  çevrilmesi yoluyla  takipten  vazgeçerek   takibin  aynı  dosyada  haciz  yoluyla    devamını isteyebilecektir.

            Bu takdirde  icra  dairesi borçluya  mal   beyanında bulunması için 7 günlük bir süre verir.Fakat takip kesinleşmiş olduğu  için  alacaklının  haciz  talebi  borçlunun  mal  beyanında  bulunmasına  veya borçluya verilen bu 7 günlük sürenin  geçmesini  beklemesine  gerek  yoktur. Alacaklının  haciz  talebi üzerine,borçluya ait olupta üzerindeki rehin hakkına itiraz edilen mal derhal haczedilebilir.

            2)İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip       

            İpotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını  ihtiva  ediyorsa bu halde gidilecek yol özel ilamlı takip yoludur.Buna karşılık ipotek akit tablosu kayıtsız  şartsız  bir  para  borcu ikrarına havi değilse o zaman gidilecek yol ilamsız takip yolu olacaktır.İlamsız takip;özellikle ipoteğin bir cari hesap ,kredi ve bunun gibi bir sözleşmenin güvencesi olarak verildiği hallerde sözkonusu olur.

            a)Takip Talebi:Takip talebi İİKm58’deki hususları içerir. Ancak bunlardan başka şu hususlarında bulunması gerekir.

            -Merhunun ne olduğu

            -Merhun üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse üçüncü şahsın adı,soyadı,adresi

            Alacaklı takip talebine şu belgeleri eklemek zorundadır:

            *İpotek akit tablosunun tapu idaresi tarafından verilmiş resmi bir örneği

            *İpotek,cari hesap veya işleyecek  kredi vesaire gibi bir sözleşmenin teminatı olarak verilmişse bu sözleşme ve bununla ilgili diğer belge ve makbuzların aslı veya örnekleri

            Burdaki  yetkili  icra  dairelerine  bakacak  olursak iki  icra dairesinin yetkili olduğunu görürüz. Bunlardan ilki, ilamsız icra için yetkili olan icra dairesi olup ikincisi ise taşınmazın bulunduğu yer icra            

dairesidir.

            İcra dairesinin takip talebi üzerine ödeme emrinden  başka  yapacağı bazı işlemler vardır:

            Rehin kiraya verilmiş olan bir taşınmaz ise,icra memuru  talep  üzerine  takibin  kesinleşmesini beklemeden kiracılarıda takipten haberdar eder.Ayrıca bundan sonra işleyecek kiraların  icra  dairesine ödenmesini emreder.İcra dairesine ödenen kiralar takip kesinleşmeden önce alacaklıya ödenmeyip icra  dairesince muhafaza altına alınacaktır.

            Bunun yanında icra memuru  ipoteğin  paraya  çevrilmesi  hakkındaki  takibin  başladığını tapu idaresine haber vermek zorundadır.Tapu memuru durumu taşınmazın siciline kaydedecektir.Taşınmazı bu kayıt tarihinden sonra kazananlara artık ödeme veya icra emri tebliğ olunmaz.

            Ayrıca icra dairesi takip  talep edilmesi üzerine satış için hazırlıklara başlar.Bu amaçla tapudan kayıt örneklerini ve belediyeden imar durumunu getirtir.                             

            b)Ödeme Emri: Ödeme  emri  esas  itibariyle madde 60 göre düzenlenir.Ayrıca şu hususlarında ödeme emrine yazılması gerekir.

            -Ödeme süresinin 30 gün olduğu

            -7 gün içinde borca itiraz olunmaz ve  30  gün  içinde  borç   ödenmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtarı

            -İpotek hakkına itiraz edilemeyeceği

c)Ödeme Emrine İtiraz:İtirazın süresi,şekli,  sebepleri  ve hükmü  ilamsız haciz oluyla takipteki gibidir.(Yani 7 gün içinde icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edilebilir.)Yalnız burada itiraz sebepleri açısında bir sınırlama getirilmiş  ve  borçlunun alacaklının ipotek hakkına itiraz edemeyeceği kabul edilmiştir. Bunun  nedeni  ise  ipotek  hakkının daha önce bir resmi senetle belirlenmiş olmasıdır.

            d)Ödeme Emrine İtirazın İncelenmesi:Alacaklının itirazın kaldırılması için İTM’ye  başvurması durumunda  İTM’nin   inceleme yetkisi biraz  genişletilmiştir.İpotek bir cari hesap veya işleyecek kredi ve bunun gibi  bir  sözleşmenin   veya    taahhüdün    teminatı  olarak  verilmişse, İTM, bu  sözleşme ve  bununla ilgili diğer belge ve makbuzları İİKm68’deki kurallara göre inceleme yetkisine sahip olacaktır.

İTM ipotekle temin  edilmiş   bir  kredi sözleşmesini   ve  bu   kredi sözleşmesi gereğince yapılmış olan ödemeleri tevsik  eden  makbuzları  İİKm68’deki  esaslara   göre   birlikte  inceleyecek ve bu inceleme neticesinde borçlunun kayıtsız şartsız bi borç ikrarında bulunduğu sonucuna varırsa,borçlunun itrazının            

kaldırılmasına karar verecektir.Bu sözleşme,belge ve makbuzlar adi    olupta   bunlardaki   imza   inkar edilirse,  İTM inkar edilen imzaların inkar edene ait olup olmadığını yine İİKm68 ve 68a’daki  esaslara

göre inceleme yetkisine sahiptir.

            İTM’nin itirazın kaldırılması hakkındaki kararını  temyiz eden borçlu  veya  üçüncü  şahıs  takip konusu  alacağın  %15'i  oranında  teminat  yatırmadığı  takdirde  satış  durmayacaktır.Temyiz talebinin reddi halinde  bu  teminat  ayrıca  hükme  gerek  kalmaksızın  alacaklıya  tazminat  olarak  ödenecektir.

            II)Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip

            1)Menkul Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip

Alacak   veya   menkul  rehin    hakkı   veya  her  ikisi  bir  ilamda  veya  ilam  özelliğine   sahip

bir belgede  tespit  edilmiş  ise  alacaklının   gidebileceği   yol  ilamlı  takip  yoludur. Gidilen yol ilamlı bir takip yolu olduğu için alacaklı  istediği   icra dairesinde  takibini   yapabilecektir. Bu  durumda takip talebini  alan   icra  dairesi   borçluya   ve   varsa   rehin   maliki   üçüncü   kişiye    İİKm32’ye   göre   7  günlük  bir  icra  emri   gönderir.  Gönderilecek bu icra emri ile borçluya,7 gün içinde borcu ödemez ve icranın  geri  bırakılması  için  bir  kararda  getirmezse  rehnin  satılacağı  ihtarı  yapılır.İcra emrini alan borçlu  bunun  g ereğini  yerine  getirmez  yani 7 gün  içinde  borcu ödemez  ve icranın geri bırakılması hakkında bir kararda getirmezse,alacaklı rehinli menkulün satılmasını isteyebilecektir.                                       2)İpoteğiin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip

            Bu takiple iki şekilde karşılaşabiliriz. İlki İİKm150h’ye göre ikincisi ise İİKm149-149a’ya göre

yapılacak olan takip yollarıdır.

            A-Alacak  veya ipotek hakkı veya her ikisi bir ilam yada ilam niteliğinde bir belgeye dayanması durumunda  ipotek  alacaklısı  ipoteğin  paraya  çevrilmesi  yoluyla takip yapabilecektir.(150h)Alacaklı istediği icra  dairesinde  başlatabileceği  bu  takibinde , takip  talebi  ile  birlikte elindeki ilam veya ilam niteliğindeki belgeyi icra dairesine sunmalıdır.    

            İlamlı takip talebini alan icra memuru borçluya ve varsa taşınmaz sahibi üçüncü kişiye 7 günlük bir icra emri gönderirBu icra emri ile borçluya 7 gün içinde borcu ödemez ve icranın geri bırakılmasına 

İlişkin bir karar getirmezse ipotekli taşınmazın satılacağı  ihtar  edilir. Borçlu  icra  emrindeki  7 günlük süre içinde borcu ödemez ve icranın geri bırakılması  içinde  bir karar getirmez ise ipotek hakkına sahip olan alacaklı sözkonusu taşınmazın satılmasını isteyebilecektir.

            B-İcra kanunumuzda,ipotek akit  tablosunun  kayıtsız  şartsız  bir  para  borcu  ikrarını  içermesi halinde özel bir ilamlı takip şekli düzenlenmiştir.(149-149a)Burda özel bir ilamlı takip  yolu sözkonusu  olduğundan  açık  bir  hüküm  olmadıkça  ilamlı icra hakkındaki genel hükümlere başvurulamayacaktır.   

Örneğin  yetki  hakkındaki  İİKm34 uygulanmayacak, yetkili  icra  dairesi  İİKm50’de  belirtilen   veya taşınmazın  bulunduğu  yer  icra  dairesi olacaktır.  İcra  emri , içeriği  ve  merci  tarafından icranın geri bırakılması hakkında genel hükümler değil, bu özel düzenlemedeki hükümler uygulanacaktır.

            a)Takip Talebi:Takip talebi ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla  ilamsız takipteki  gibidir. Ancak takip talebine ipotek akit tablosunun tapu dairesince verilmiş resmi bir örneği eklenecektir 

 

            b)İcra Emri:İcra memuru ipotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ihtiva  ettiğini  ve

alacağın muaccel  olduğunu  görürse  borçluya  ve  varsa  taşınmaz  sahibi  üçüncü  kişiye  bir icra emri gönderecektir. Bu icra emri İİKm32’deki icra emrinden farklı olup şu hususları içerir:     

            -Takip talebindeki kayıtlar

            -Taşınmaz üçüncü kişi tarafından rehnedilmiş veya mülkiyeti üçüncü kişiye geçmişse bu kişinin adı,soyadı ve adresi

            -Borcun 30 gün içinde ödenmesi gerekliliği

            -30 gün içinde borç ödenmez ve merciden icranın geri bırakılmasına dair  bir  karar getirilmezse alacaklının taşınmazın satılmasını isteyebileceği ihtarı

            Borcun ödenmiş veya ertelenmiş olduğunu ileri süren borçlu İTM’den icranın geri bırakılmasını

isteyebilir. Borçlu itfa veya ertelemeyi  ancak  İİKm33/1’deki  belgelerden  biriyle  ispat  edebilecektir.

            İTM’nin icranın geri bırakılması yolundaki talebin reddine ilişkin  kararını  temyiz  eden  borçlu veya rehin sahibi üçüncü kişi,takip konusu  alacağın %15’i oranında  teminat yatırmadığı takdirde  satış dahil hiçbir icra işlemi durmayacaktır. Temyiz talebinin reddi halinde  bu teminat  ayrıca  hükme  gerek olmaksızın alacaklıya tazminat olarak ödenir. Bu tazminatın ödenmesi işleyen faize etki etmeyecektir.

            Borçlu 30gün içinde borcu ödemez ve  İTM’den  icranın geri bırakıldığına ilişkin karar getirmez

ise ,alacaklı taşınmazın satılmasını isteyebilir.

                   ORTAK KURALLAR        

            Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması        

            Satış  isteme  süresi  taşınır  mallarda  ödeme  emri  veya  icra  emrinin  tebliğinden  itibaren  bir     yıl,taşınmazlarda ise yine aynı tarihten itibaren iki yıldır. Alacaklı bu süreler içinde satış  talep  etmezse

yapmış olduğu rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip düşer.    

            Genel haciz  yolundan  farklı  olarak, burda  satış  iptal  edilmektedir. Yani  alacaklı  bu  süreleri kaçırırsa  eski  takibine devam  etmesi mümkün değildir. Bu durumda yeni bir rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmak zorunda kalınacaktır.

            Rehinli mallar ,genel  haciz  yolundaki  kurallara  göre, hacizli mallar gibi icra dairesi tarafından satılır.

            Alacak  için  birden  fazla  taşınmaz  rehnedilmişse  bunların  satışı  aynı  anda  istenmelidir. Bu durumda icra memuru şu iki olasılığa göre davranır:Taşınmazlar  aynı  kişiye aitse , icra memuru ancak zorunlu   olarak   satılması   gerekenleri   satar. Elde   edilen  para  borcu   karşılamaya  yetiyorsa  diğer taşınmazları  satmayacaktır. Taşınmazlar   başka   başka   kimselere  aitse  o  zaman  tüm  taşınmazların satılması ve bu paradan alacağın karşılanması gerekir.

            Paraların  paylaştırılması  istemide  genel  haciz yolundaki gibidir.Rehnin satış tutarı tüm rehinli alacakları karşılamaya yetmezse ,icra memuru bir sıra ve pay cetveli düzenler.Aynı malla temin edilmiş birden fazla rehin alacaklısı arasındaki sıra Medeni Kanun hükümlerine göre belirlenecektir.

            Rehin Açığı Belgesi       

            1)Geçici Rehin Açığı Belgesi

            Renin  paraya  çevrilmesi  yoluyla   takip  sürerken  ,  rehnin  paraya  çevrilmesi  ile  sağlanacak paranın rehin alacaklısının  alacağını karşılamaya yetmeyeceği anlaşılırsa ,icra dairesi alacaklının talebi üzerine  kendisine geçici  bir  rehin açığı belgesi verir.Böyle bir belge verilmesindeki amaç,önce rehinli takip  yapma  mecburiyetinin   doğurabileceği  sakıncalara  engel  olmaktır. Kendisine  böyle  bir  belge verilmiş  olan  alacaklı  bu  belgeye  dayanarak alacağının rehinle karşılanamayacağı öngörülen bölümü için ,borçlunun diğer malarının haczini  icra  dairesinden  isteyebilecektir. Ancak  alacaklı  rehin  satılıp açık  kesin  olarak   belli  olmadan  haczettirmiş  olduğu  malların  satışını  isteyemeyecektir. Başka  bir alacaklının talebi üzerine hacizli mallar satılırsa sağlanan paradan rehin alacaklısının payına düşen para kendisine verilmeyerek icra dairesinde muhafaza edilir.    

                2) Kesin Rehin Açığı Belgesi

            Rehin , satış  isteyen  alacaklının  derece olarak önceliği olan diğer rehinli alacakların tutarından fazla  bir  bedelle  satılmazsa  veya  satış  yapılıpta   elde  edilen   bedel   rehin   alacaklısının   alacağını karşılamaya yetmezse bu durumda rehin alacaklısına ilk  durumda  tüm alacağı için ,ikinci durumda ise karşılanamyan alacağı için bir kesin rehin açığı belgesi verilir.Bu  belgenin  bazı  özellikleri  şunlardır :

            -Alacaklı,kendisine verilen bu rehin açığı belgesini gösterip  rehnin  paraya  çevrilmesi   yoluyla yapmış olduğu takip sonucunda alacağına tamamen veya  kısmen  ulaşamadığını  ispat ederek borçluya karşı haciz veya iflas yoluyla takibe geçebilecektir.

            -Alacaklının bir  yıl  içinde  yapacağı  ilamlı  veya  ilamsız   haciz  yoluyla  takiplerde  borçluya yeniden bir ödeme veya icra emri tebliğ ettirmesine gerek yoktur.

            -Bu belgenin  bir  diğer  özelliği  ise İİKm68/1 anlamında borç ikrarına havi bir senet hükmünde olmasıdır. 

            İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan kaçınması

            Bu durum İİKm153’te  ayrıntılı  olarak  düzenlenmiştir. Buna  göre; ipotekle  temin  edilmiş  ve vadesi  gelmiş  bir  alacağın  borçlusu  icra  dairesine  başvurarak alacaklısının gaip veya ikametgahının bilinmediğini veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten imtina  ettiğini  beyan  ederse  icra  dairesi  15 gün içinde daireye  gelerek   parayı   almasını  ve   ipoteği   çözmesini  alacaklıya   usulüne  göre  tebliğ eder. Alacaklı  bu  süre  içinde  gelmez  veya  gelipte  kanunen  geçerli  bir sebep göstermeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina  ederse ,borçlu icra dairesine borcunun tamamını yatırırsa  tetkik mercii verilen paranın alacaklı adına  hıfzına ve  ipotek  hakkının  terkinine  karar  verir. Bu  karar  tapu dairesine tebliğ edilerek ipotekli taşınmazın siciline geçirilir.   

            Vadesi  henüz  gelmemiş  borcun  ipotek  senedi  mucibince işlemiş ve işleyecek tüm faizleri ile birlikte tediyesini deruhte eden borçlu hakkında da yukarda anlatılan kural geçerli olacaktır.


YORUM EKLE / FACEBOOKTA PAYLAŞ

 

HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama
2014 İcra Harçları
2014 Yargı harçları


 

AVUKAT VE İCRA HABERLERİNDE
 SON DAKİKA


HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA
HABER OKU
TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU