İcra Hukukuİcra İhaleleriİcra DilekçeleriAvukat/İcra Haberleri
İcra Memurları Bilgi HavuzuBarolar / AvukatSorgula bulGüncel Haberler

Ana Sayfa

   

 

İcra İhaleleri
İcra Konuları
 
İcra Dilekçeleri
İcra Haberleri

2014 Yılı Yargı Harçları

     
30 Aralık 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28867 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 71)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,

"...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

..."

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

Tebliğin ekleri için tıklayınız

——————————

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Harçlar Kanunu 71 Seri No’lu Genel Tebliğine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

     

İcrada.net
İcra Hukuku, İcra Dilekçeleri, İcra İhaleleri sitesidir...

create counter

         

İCRADA.NET Bir EROLKARASİTELERİ Hizmetidir..