BURADABUL SORGULAMA SİTESİ ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ   

ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ KİMLİK SORGULA SSK BAĞ KUR EMEKLİ SANDIĞI VERGİ BORCU TRAFİK CEZASI BORÇ SORGULAMA İŞ İLANLARI ARAMA TİCARET SİCİL TELEFON REHBERİ POSTA KARGO ECZANE HASTANE RANDEVU ULAŞIM SORGULAMA UÇAK HAREKET MAHKEME DOSYA SORGULA E-KARNE - E-OKUL - YGS - LYS - DGS -,AÖF, MTSAS, DPY, KPSS SINAV SONUÇLARI E-DEVLET ASKERLİK SORGULA AKRABA BUL

Ana Sayfa * İcra Hukuku * İcra İhaleleri * İcra Dilekçeleri * Adli Dilekçeler * İcra Haberleri  * İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri * Sorgula bul * Güncel Haberler


İcra İhaleleri
İcra Konuları
 
İcra Dilekçeleri

Adli Dilekçeler
İcra Haberleri

  Buradasınız        İcra / İcra Hukuku / Tahsilat olmayan takipte haczin kaldırılması istendi diye harç alınır mı
  
       Yazının Bulunduğu Kategori :  İcra Hukuku

 Tahsilat olmayan takipte haczin kaldırılması istendi diye harç alınır mı

 YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

 

HACZİN KALDIRILMASI İSTENDİ DİYE TAHSİL HARCI ALINAMAZ

 Hacizlerin kaldırılması kural olarak harca tabi değildir. IIK' nun 78. maddesi haciz isteme hakkini düzenlemiştir. bu madde aşağıdaki şekildedir.

1 – Talep Müddeti
Madde 78 – (Degisik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)
Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmis ise itirazi refolunduktan sonra mal beyanini beklemeksizin alacakli haciz konmasini isteyebilir.[/B]
(Degisik: 6/6/1985 - 3222/9 md.) Haciz istemek hakki, ödeme emrinin tebligi tarihinden itibaren bir sene geçmekle düser. Itiraz veya dava halinde bunlarin vukuundan hükmün katilesmesine kadar veya alacakliyla borçlunun icra dairesinde taksit sözlesmeleri yapmalari halinde taksit sözlesmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katilmaz.[/B]
Alacakli isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi degildir.[/B]
Haciz talebi kanuni müddet içinde yapilmaz veya geri alindiktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldirilir.[/B]
Yeniden haciz istemek, alacakli tarafindan vukubulan yenileme talebinin borçluya tebligine mütevakkiftir. Ilama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harc alinir. Yenileme masraf ve harclari borçluya tahmil edilmez.[/B]
[/B]
Bu maddeye göre haciz talep edilebilinir ve süresi geçse dahi yenilebilinir bir islemdir. Harçlar Kanunu' nun Icra ve Iflas Harçlari kisminda ise hacizin kaldirilmasi nedeni ile konulmus bir harç düzenlemesi yoktur.

"Tahsilat olmadigi halde, haczin kaldirilmasinin istenmesi halinde tahsil harcinin alinmasina" iliskin uygulama TAMAMEN HUKUKA VE YASAYA AYKIRIDIR. Bu yanlis uygulama bugünlerde (08.11.2006) Ankara adliyesine de geldi.
Dgerli meslektaslarimla paylasmak isterim ki, ben bu uygulamayi "sikayet" yolu ile çözdüm ve lehime karar alarak, benden alinan haksiz tahsil harcini geri aldim. KOnuya aydinlik getirmesi amaciyla : Diger yorumcu arkadaslarimin bahsettigi Manisa Icra Mahkemesinin Kararinin varligi ve bu kararin Yargitayca oanandigi da dogrudur (Manisa ITM 2003/347 Es., 2003345 K., 06.06.2003 T. - Y argitay 12. HD 2004/3868 E., 2004/8142 K. 05.04.2004 tarihli gerekçesiz onama ilami). Bu karar TAMAMEN YANLIS ve YASALARA AYKIRI bir karardir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki : HARÇLAR KANUNUNUN ILGILI HÜKÜMLERI
“Nispi harçlarda ödeme zamani” baslikli 28. maddesinin
“b) Icra Tahsil Harci” baslik bendinde “Icra takiplerinde Tahsil Harci alacagin ödenmesi sirasinda, ödeme yapilmayan hallerde harç alacaginin dogmasi tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. Harç alacagi icranin yerine getirilmesiyle dogar.” seklindeki hükmü,
Yine diger bir maddesinin, ‘Icra takibinden vazgeçme’ baslikli 23. maddesinin
“Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiginin zabitnameye yazilmasi için vazgeçilen miktara ait tahsil harcinin yarisi alinir. Ancak haczedilen mal satilip paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harci tam olarak alinir.”
Bu çerçevede Yargitayin yukarida Manisa ITM'nin kararini onayan kararindan daha yeni tarihli karari aynen su sekildedir ve DOGRU OLAN DA BUDUR :

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
Esas : 2004/9189 Karar : 2004/13126 Tarih : 24.05.2004
ÖZET : Alacakli asil, icra dairesine yapmis oldugu basvuruda yalnizca hacizlerin kaldirilmasini talep etmis olup, takipten vazgeçtigine ait beyani bulunmamaktadir. 492 S. Harçlar Yasasinin 23. maddesinde, takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harci alinacagi öngörülmüs olup, anilan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadigindan icra müdürlügünce tahsil harci alinmasi dogru degildir. Ayrica; alacagini tahsil edemeyen alacaklinin yeniden haciz istemesine engel bir hal de bulunmamaktadir.
(492 sayili Harçlar K. m. 23)
KARAR METNI : YARGITAY ILAMI
Yukarida gün ve numarasi yazili mahkeme kararinin müddeti içerisinde temyizen incelenmesi Alacakli vekili tarafindan istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmis olmakla okundu ve geregi görüsülüp düsünüldü :
Alacakli asil, icra dairesine yapmis oldugu 30.3.2004 günlü basvuruda yalnizca hacizlerin kaldirilmasini talep etmis olup, takipten vazgeçtigine ait beyani bulunmamaktadir. 492 S. Harçlar Yasasinin 23. maddesinde, takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harci alinacagi öngörülmüs olup, anilan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadigindan icra müdürlügünce tahsil harci alinmasi dogru degildir. Ayrica; alacagini tahsil edemeyen alacaklinin yeniden haciz istemesine engel bir hal de bulunmamaktadir. Icra müdürünün anilan durumun aksine yaptigi islem yerinde olmadigindan mahkemece sikayetin kabulüne karar vermek gerekirken yazili gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacakli vekilinin temyiz itirazlarinin kabulü ile mahkeme kararinin yukarda yazili sebeplerle IIK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarinca (BOZULMASINA), 24.05.2004 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Harç, yapilan bir hizmet karsiligi olarak Devletin aldigi bir paradir. Tahsil harci da, bu amaca yönelik olup ve alacakliya tediye (veya borçlunun ödemesi alinde) sirasinda alindigina göre, takip masraflari çikarildiktan sonra geri kalan miktar üzerinden hesaplanmasi gerekir. Çünkü alacakliya yapilan hizmet, kendisine yapilan ödeme kadardir. Yargitay Hukuk Genel Kurulunun Esas: 2004/12–336 Karar: 2004/338 Tarih: 09.06.2004 tarihli kararinda da belirtildigi üzere, “Icra tahsil harci, alacagin ödenmesi sirasinda tahsil olunur. Devlet, verdigi hizmet yani yaptigi tahsilât kadar harç almayi hak etmistir.” (YKD Ocak-2005 Sf:9)

Icra dosyasinda hiçbir tahsilât olmadigi halde HACZIN kaldirilmasini istemis olmayi 'ALACAGIN TAHSIL EDILDIGINE "KARINE" SAYMAK' ÇOK BÜYÜK BIR HATADIR. Kanunun öngörmedigi bir karine YORUM YOLU ILE GETIRILEMEZ. Icra Iflas Kanununda ve Harçlar Kanununda YORUM VEYA KIYAS YAPILAMAZ. Eger bu duruma en küçük bir açik verilirse, simdi yasanilan durum gibi. Anlamsiz durumlarla karsilasilir. Anlamsiz durumlara örnek olarak : Örnegin icra dosyasinda iki adet ayri hacizli mal var, bir tanesi üzerindeki haczin kaldirilmasi istendi ne olacak ? - Mahcuz mala iliskin satis süreleri içerisinde satis istenmedgi için haciz yasa geregi kendiliginden düstü, kendiliginden düsen haciz için tahsil harci kimden alinacak ? -
Yasalarin çogu ve Hukuk mantik disi degildir. Hukukçu veya hukukla ilgili olan veya olmak zorunda kalan serbest veya devlete bagli olan kisilerin BIR MESELEYI ANLAMAYA ÇALISIRKEN, SABIT FIKIRLI OLMAMALARI, KENDI HAKKANIYET DUYGULARINA GÖRE DEGIL DE HUKUKUN ÖNGÖRDÜGÜ HAKKANIYETE GÖRE meseleleri anlamaya çalismalarinda büyük yarar oldugu kanaatindeyim.
alintidir.

Adalet Bakanlığı Teftiş heyetinin bu konuda İcra Müdürlüklerine verdiği beyanlarda da bu konuya açıklık getirilmiştir.

Sırf Haczin Kaldırılması (Fekki) Taleplerinden Tahsil Harcı Alınmayacağı

Taşınmaz veya motorlu taşıtların kaydı üzerine haciz şerhi işlendiği ya da fiilen haciz gerçekleştirildiği hâllerde, borçlu tarafından yapılan bir ödeme de bulunmamasına rağmen, alacaklı veya vekili tarafından takipten vazgeçildiğine, alacağın haricen tahsil edildiğine dair bir beyanda bulunulmadan sadece ‘mevcut haczin fekkini(kaldırılmasını) talep ederiz’ şeklindeki taleplerinden tahsil harcı alındığı saptanmıştır.

*          İİK 23. maddesi her ne sebeple olursa olsun icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısının alınması gerektiğine amir olduğu cihetle, icra iflas kanunu ve harçlar kanununda yorum ve kıyas yapılamayacağından icra dosyasında hiçbir tahsilât olmadığı halde haczin kaldırılması talebinin alacağın tahsil edildiğine karine sayılamayacağı, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 24/05/2004 tarih ve 2004/9189 esas, 2004/13126 Karar sayılı ilâmında da belirtildiği gibi, alacaklı asil veya vekili icra dairesine yapmış olduğu başvuruda yalnızca hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğinden ve takipten vazgeçtiğine dair bir beyanı da bulunmadığından 492 sayılı Yasa’nın 23. maddesinde takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı öngörüldüğünden anılan maddenin olayda uygulama yeri bulunmadığı, icra müdürlüğünce tahsil harcı alınmasının doğru olmadığı, ayrıca alacağını tahsil edemeyen alacaklının yeniden haciz istemesine engel bir hal bulunmadığı da göz önünde bulundurularak bu tür haczin kaldırılması taleplerinden tahsil harcı alınmaması, aksi uygulamadan vazgeçilmesi,

KAYNAK : http://www.teftis.adalet.gov.tr/liste/14.html#_Toc219698024

YORUM :

19 06 2008 – 14:00

TALİH UYAR

Adalet Bakanlığı müfettişlerinin de etkisiyle, son zamanlarda, icra dairelerinde her türlü haczin kaldırılması taleplerinden harç alındığı görülmektedir. Aslında, yakın zamana kadar böyle bir uygulama yoktu. Bunun uygulamanın nedeni olarak, haczin kaldırılmasını isteyen alacaklının ya da vekilinin, parasını tahsil etmiş olması ve devletten bu tahsilâtı gizleyerek haczi kaldırılması gösterildi. Neticede, her türlü haczin kaldırılması taleplerinden harç alınması gerektiği görüşü gündeme geldi. Türkiye’de çeşitli icra mahkemeleri bu konudaki şikâyetleri sonuçlandırdı. Bu şikâyetlerin bir kısmı icra mahkemelerince kabul edildi. Yani, alacaklı vekilinin “harç alınmaması konusu”ndaki talebi olumlu karşıladı, bazı icra mahkemeleri ise bu şikâyetleri reddetti, yani, “harç alınması” gerektiği şeklinde karar verdi. Sonunda, Yargıtay geçtiğimiz yıl verdiği çok güzel bir kararıyla bu konuda son noktayı koydu diyebiliriz. 16 Mayıs 2007’de verilen bu kararda,  demek ki bir yıl olmuş, Yargıtay’ımız isabetli olarak diyor ki; “Haczin kaldırılması talebi paranın haricen alındığına karine teşkil eder, bu nedenle haczin kaldırılması taleplerinde harç alınmalıdır..” Ancak bazen paranın gerçekten tahsil edilmediği durumlarda da haczin kaldırılması gerekebilmektedir. Örneğin; haciz koydurmuşuz olduğumuz bir taşınmazın kesinleşen kıymetinin yüksek olduğu ve bu bedelle söz konusu taşınmazın satılmasının mümkün

Ama söz konusu kararda karine dendiğine göre, bu karinenin aksini alacaklı ispat ederse, harç alınmaması gerekir. Nitekim Avukatlar Günü’nde 5 Nisan’da, dairenin üyelerinden birisiyle beraber Adana’da konferanstayken, bir meslektaşımız aynı gerekçeye sahip kararı getirmişti. Yani, şu andaki uygulamanın tersine bütün haczin kaldırılması taleplerinden de harç alınmalıdır. Eğer alacaklı parayı almadığını, talepte bulunurken belirtmekte değil de örmeğin; alacaklı vekili “……taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ediyoruz ancak müvekkilimizden aldığımız …….. tapulu, parsel sayılı taşınmazın haczini istiyoruz” derse, haczi kaldırıp başka bir haciz konulması talebinde bulunursa ya da haczi kaldırıp borçlunun evine, iş yerine hacze gidelim derse bu taleplerden harç alınmaması lazım.. Gerçekten haczin kaldırılması taleplerinde büyük ölçüde paranın tahsilini bir vakadırolmadığına dair müvekkilimiz bizi uyardığı bir durumda, boşuna satış masrafı yapmamak için ilk haczi kaldırıp onun yerine başka ada, parsel numarası olan başka bir taşınmaza haciz konmasını talep edebiliriz. Ya da ilk haczi kaldırıp, borçlunun evine, iş yerine hacze gitmek için talepte bulunabiliriz. Ya da haciz konulmuş olan taşınmazın satılması zaman alacağı için kaldırılmasını talep etmek durumunda olabiliriz. Ya da mevcut hacizli taşınmazı satışa çıkarırız fakat müşterisi çıkmayabilir. Birinci ve ikinci satış taleplerimizden sonuç alınamamış olabilir ve artık tekrar ihaleye çıkarmanın da bir anlamı kalmamış olabilir. Zaten haciz tarihinden itibaren iki yıl içerisinde satışın gerçekleşmemesi halinde, haciz talebinde bulunup da satış yapılmazsa haciz düşecektir. O nedenle satılmayacağı muhakkak olan taşınmaz (taşınır) üzerindeki haczin kaldırıp borçlunun başka bir malının haczini istediğimiz zaman harç alınmaması lazımdır. Ama maalesef uygulamada bu yaklaşım çerçevesinde hareket edilmediğini, icra memurlarının, -müfettişlerden aldıkları rapor doğrultusunda- her türlü haczin kaldırılması taleplerinden harç istediklerini biliyoruz. Maalesef Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir yasa değişikliği kabul etti. Her türlü haczin kaldırılması taleplerinden belli bir oranda harç alınacağı tasarı olarak komisyonda hazırladı. Önümüzdeki sezon, yani yaz tatilinden sonra başlayacak, işte Ekim, Kasım ayındaki dönemde söz konusu tasarının meclise sevk edeceği bildirildi. İnşallah meclisteki görüşmeler sırasında bu hükme bir takım engeller getirilir, bir takım istisnalar getirilebilir. Yoksa çok büyük haksızlık olabilir. Dediğimiz durumları daha da başka örneklerle çoğaltmak mümkündür. Mesela borçlunun adına kayıtlı malların haczi için tapuya yazdığımız yazıya cevaben, dört, beş tane taşınmazına haciz konulduğunu öğrendik. Bunlardan iki tanesinin alacağımızı karşıladığını tespit edip diğerleri üzerindeki haczin kaldırılmasını istediğimiz zaman da mı bizden harç alınacak? İki tanesi karşılıyor, neden beş taşınmaza koymuşuz, üçünün üzerindeki haczi kaldıralım diyoruz. Vay neden haczi kaldırtıyorsun, parasını tahsil ettin diye bir gerekçeyle yaklaşırlarsa bunun gerçekten olumsuz sonuçları olacaktır. Bu nedenle, hatırınızda olsun,  ileride mesleğe başladığınızda bu karşınıza çok çıkacaktır: Haczin kaldırılması talepleri ve bu gibi hallerde az önce bahsettiğim bu karara ulaşmanız gerekecektir.  O tasarı inşallah kanunlaşmaz. Kanunlaşırsa da herhalde uygulamada ona bir çözüm bulunacaktır. Her türlü haczin kaldırılması taleplerinden harç almak, harç ödemek hiç de adil bir çözüm şekli değil. Bu durum, pek çok alacaklı vekilini ileride sıkıntıya sokabilecektir.


YORUM EKLE / FACEBOOKTA PAYLAŞ

 

HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama
2014 İcra Harçları
2014 Yargı harçları


 

AVUKAT VE İCRA HABERLERİNDE
 SON DAKİKA


HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA
HABER OKU
TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU